Påvirk politikken NÅ

Ønsker DU ishall i Trondheim?

 

Hvis JA; da må DU aktivt bidra

Politikerne sa 4. desember JA til nye ishaller i Trondheim. De bevilget derimot ikke noe penger når de lovet å planlegge for nye ishaller. Tiden for valgprogram er her, og nå er tiden kommet for at politikerne må prioritere isidrettene. DET ER ISIDRETTENES TUR NÅ! 


Politikerne lytter til befolkningens stemmer. Derfor er  det nettopp  DIN stemme som kan gjøre en forskjellen. 


Legg inn dine innspill i linkene (røde knapper) under slik at politikerne forstår at det er isidrettene sin tur nå.


Maksimal effekt får vi om alle deler siden www.ishallitrondheim.no på Facebook med teksten: "Jeg har gitt mitt innspill til politikernes partiprogram i Trondheim om å prioritere ishall - har DU?"


Sentrum-Venstre partiene

 

Samarbeidsplattformen 2015 - 2019

Ingen konkrete planer for å sikre flere isflater 

 

Budsjettforslag 2018

Ingen konkrete planer for å sikre flere isflater


Politiske forslag 2018

Fremmet forslag om ishall på Dalgård så raskt som mulig og ishall på Tillertomta som etappe én i Formannskapet 27. November i sak 263/18.


Budsjettforslag 2019

Ingen konkrete planer. Refererte til utredningsmidler for utredning på Dalgård og Tillertomta.  Rådmannen framla sak om bruk av utredningsmidler 19. mars -19, protokoll er enda ikke gjort offentlig tilgjengelig.


Partiprogram 2019-2023

Under utarbeidelse

Påvirk med å gi stemmen din til partiene under:

Merk at det er Arbeiderpartiet som er det største partiet i Trondheim. Aller størst påvirkningskraft vil man få ved å påvirke dem.

Høyre

 

Program 2015 - 2019

- "Realisere planene på Tiller for et fleridrettsanlegg, som inkluderer kunstisflater."

- "Igangsette en mulighetsstudie for Leangenanlegget som inkluderer en modernisert og utvidet ishockeyarena som også kan fungere som en arrangementsarena for Trondheim øst."

 

Budsjettforslag 2018

- "Tillertomta: 0,75 mill kr - Leieavtalen med Statens vegvesen utløper i 2019, og Tillertomta blir da frigjort. Høyre mener det haster med å komme i gang med en mulighetsstudie for tomta, og ber rådmannen involvere idretten i arbeidet med mulighetsstudien for å få frem idéer og behov. Beløpet som settes av tilsvarer kommunens inntekt gjennom ett års utleie av tomta." Det nevnest ikke at Tillertomta skal inneholde isflate/ishall eller anlegg for ishockey.


Politiske forslag 2018

Stemte for forslag om ishall på Dalgård så raskt som mulig og ishall på Tillertomta som etappe én i Formannskapet 4. Desember i sak 263/18.


Budsjettforslag 2019

"Mulighetsstudie for Tiller-tomten: 0,75 mill. kr
Leieavtalen med Statens vegvesen utløper i 2019, og Tiller-tomten blir da frigjort. Høyre mener det haster med å komme i gang med en mulighetsstudie for tomten, og ønsker å involvere idretten i arbeidet med mulighetsstudien for å få frem ideer og behov. Beløpet som settes av, tilsvarer kommunens inntekt gjennom ett års utleie av tomten.


Dalgård ishall (investering)
Isidretten har en utilfredsstillende anleggssituasjon. Realiseringen av en ishall på Tiller vil ligge flere år frem i tid på grunn av regulering og usikkerhet om grunnforhold. Det bør derfor bygges en ishall på Dalgård. Med utredningsmidler i 2019 kan den planlegges og realiseres innen få år. Astor Ishockeyklubb har utarbeidet finansieringsplan og
driftsbudsjett, og sagt seg villige til å være ansvarlige for utbyggingen. Høyre foreslår utredningsmidler til dette på 1,5 millioner kr."


Partiprogram 2019-2023

Ingen konkrete planer i programmet enda.

Påvirk med å gi stemmen din under:


SV

 

Samarbeidsplattformen 2015 - 2019

Ingen konkrete planer for å sikre flere isflater 

 

Budsjettforslag 2018

Ingen konkrete planer for å sikre flere isflater


Politiske forslag 2018

Stemte for forslag om ishall på Dalgård så raskt som mulig og ishall på Tillertomta som etappe én i Formannskapet 4. Desember i sak 263/18.


Budsjettforslag 2019

Ingen konkrete planer. 


Partiprogram 2019-2023

"Bygge is- og flerbrukshall på Tiller og en ny ishall på Dalgård."

Påvirk med å gi stemmen din under:

FrP

 

 

Program 2015 - 2019

- vil jobbe for bedre treningsforhold for skøyteidrettene

Budsjettforslag 2018

- Verbalt forslag: "Bystyret ber rådmannen om å prioritere mulighetsstudien for Tillertomta for å sikre at arbeidet med å øke antallet hallflater for Ishockey vedvarer."


Politiske forslag 2018

Stemte for forslag om ishall på Dalgård så raskt som mulig og ishall på Tillertomta som etappe én i Formannskapet 4. Desember i sak 263/18.


Budsjettforslag 2019

"Planleggingsmidler nye isflater
Isidrettene i Trondheim har blitt forsømt, og særlig ishockeymiljøet lider under at det er for dårlig kapasitet på tilgjengelig treningstid. Fremskrittspartiet foreslår at det i 2019 settes av 1,6 millioner kroner i  lanleggingsmidler, for å komme i gang med  tredningsarbeid på nye isflater. Fremskrittspartiet støtter at det bygges ny ishall på Dalgård, og mener  dette planleggingsarbeidet må komme i gang snarest, slik at rådmannen kan komme tilbake med en sak om investeringsbehov. I tillegg må planleggingen av anlegg på Tiller fortsette."


Partiprogram 2019-2023

Under utarbeidelse.

Påvirk med å gi stemmen din under:

Rødt

 

 Program 2015 - 2019

- Ingen konkrete planer om å realisere isflate

 

Budsjettforslag 2018

- Ingen konkrete planer om å realisere isflate


Budsjettforslag 2019

Ingen konkrete planer. 


Partiprogram 2019-2023

Under utarbeidelse.


Påvirk med å gi stemmen din under:


Venstre


Samarbeidsplattformen 2015 - 2019

Ingen konkrete planer for å sikre flere isflater


Budsjettforslag 2018

Ingen konkrete planer for å sikre flere isflater


Politiske forslag 2018

Stemte for forslag om ishall på Dalgård så raskt som mulig og ishall på Tillertomta som etappe én i Formannskapet 4. Desember i sak 263/18.


Budsjettforslag 2019

Ingen konkrete planer.


Partiprogram 2019-2023

Under utarbeidelse.

Påvirk med å gi stemmen din under: