Hjem

Kommune- og fylkestingsvalget 2023


Trondheim og Trøndelag


Spørsmål til partiene i Trondheim


Det er ikke lett å forstå hvordan de ulike partiene ønsker å utvikle idretten i Trondheim og Trøndelag. De fleste partier sier de støtter utbygging av nye ishaller, men hvor konkret er disse lovnadene? Vi har derfor stilt de ulike partiene to enkle spørsmål for å se hvor de står i utviklingen av ishaller og ishockeyen i Trondheim. Se partienes svar under.


Spm 1:

Hvilke konkrete lovnader (finansiering og ferdigstillelsesdato) har dere i kommende periode knyttet til nye ishaller i Trondheim?


Spm 2:

Dagens elitearena for ishockey, Leangen Arena, vil være 50 år ved slutten av neste periode. Siden 1977 har kommunens behov til rodestasjon på Leangen vokst og arealene til idretten har gradvis blitt redusert gjennom årene. Har dere noen lovnader hvor man på ny kan sikre konkurransedyktige rammevilkår for elitehockeyen i Trondheim?


Arbeiderpartiet


Spm 1:

Hvilke konkrete lovnader (finansiering og ferdigstillelsesdato) har dere i kommende periode knyttet til nye ishaller i Trondheim?


Her prioriteres ishall på Klett som er under bygging og deretter ishall på Tiller. Her er det i det rødgrønne forslaget til økonomiplan 23-26 bevilgea 6 mill til forprosjekt og planarbeid.


Spm 2:

Dagens elitearena for ishockey, Leangen Arena, vil være 50 år ved slutten av neste periode. Siden 1977 har kommunens behov til rodestasjon på Leangen vokst og arealene til idretten har gradvis blitt redusert gjennom årene. Har dere noen lovnader hvor man på ny kan sikre konkurransedyktige rammevilkår for elitehockeyen i Trondheim?


Det er foretatt en betydelig oppgradering av Leangen ishall, men til de store kampene kan Trondheim Spektrum brukes.

Når det gjelder ny publikumshall ligger nok det dessverre lenger fram i tid og må bli et privat-offentlig samarbeid.


Fremskrittspartiet


Spm 1:

Hvilke konkrete lovnader (finansiering og ferdigstillelsesdato) har dere i kommende periode knyttet til nye ishaller i Trondheim?


FrP ønsker å realisere ishall på Tiller så raskt som mulig. Sammen med våre samarbeidspartier i opposisjon har vi foreslått finansieringsplan med ferdigstillelse 27/28. Dette ble ikke vedtatt, men FrP vil fortsette å jobbe for raskest mulig byggestart.Spm 2:

Dagens elitearena for ishockey, Leangen Arena, vil være 50 år ved slutten av neste periode. Siden 1977 har kommunens behov til rodestasjon på Leangen vokst og arealene til idretten har gradvis blitt redusert gjennom årene. Har dere noen lovnader hvor man på ny kan sikre konkurransedyktige rammevilkår for elitehockeyen i Trondheim?


FrP har programfestet at vi vil jobbe for bedre forhold for skøyteidrettene. Det kan være tiltak innenfor både nybygg, vedlikehold, rehabilitering og kjøp av utstyr, og vi ønsker derfor dialog med skøyteidrettene for å få konkrete innspill på behov, og sikre gode prioriteringerirett rekkefølge.


Høyre


Spm 1:

Hvilke konkrete lovnader (finansiering og ferdigstillelsesdato) har dere i kommende periode knyttet til nye ishaller i Trondheim?


Ishall på Tiller:

 • Vi har i vårt forslag for 2023-26 budsjettert med reguleringsmidler, både i 23 og 24,
  med plan om byggestart 2025, ferdig 2026. Som nevnt viser hva vi tidligere har satt
  av i våre budsjetter, men som ikke ble vedtatt i bystyret. Vi vil fortsette å prioritere
  ishall på Tiller.


Ishall på Klett:

 • Dette prosjektet har kommet lengre enn Tiller, og bør så raskt som mulig ferdigstilles.
  Så er vi kjent med at prosjektet har est ut i omfang, det blir derfor viktig å se det i
  sammenheng med prosjektet på Tiller.


Spm 2:

Dagens elitearena for ishockey, Leangen Arena, vil være 50 år ved slutten av neste periode. Siden 1977 har kommunens behov til rodestasjon på Leangen vokst og arealene til idretten har gradvis blitt redusert gjennom årene. Har dere noen lovnader hvor man på ny kan sikre konkurransedyktige rammevilkår for elitehockeyen i Trondheim?


Vi føler det henger sammen med første spørsmål, fordi bydel Øst vil også ha behov for en enkel kunstisflate. En redusert ambisjon på Tiller kan frigjøre fremtidige investeringsmidler til dette.


 • Leangen Arena har tidligere vært vurdert for oppgradering. Det foreligger som kjent en mulighetsstudie for området. Høyre mener en oppgradering av Leangen for å kunne dekke de behov en ByArena vil ha, som lite aktuelt. Dette grunnet kostnader, men like viktig at det ikke tilfører byen flere isflater. Samtidig vil en oppgradering medføre at vi i en lang byggeperiode mister en isflate.


 • Likevel har Leangen Arena med sine to isflater en betydelig rolle, spesielt for bredde og skoletilbudet. Det har vært rettet fokus på manglende toppidrettstilbud for jenter, noe som blant annet styres av tilgjengelig istid.


 • Hvis mer tilgjengelig istid sammen med et utvidet skole-spisset toppidrettstilbud også for jenter kan medføre økt satsing på kvinnehockey, vil Leangen kunne være en egnet arena.


 • Ny ByArena har blitt løftet frem av Høyre, som en avgjørende faktor for at Trondheim igjen kan bli representert i landets øverste liga. Trondheim er en hockeyby, med lange tradisjoner som nå ligger nede.


 • Samtidig har Bystyret et genuint ønske om større aktivitet og underholdningstilbud i midtbyen, Høyre mener en ny ByArena kan bli et slikt bidrag.


 • Trondheim Høyre ønsker å se på flere måter for å bygge anlegg. En ByArena kan bli et slikt prosjekt, der offentlig og private aktører i næringslivet samarbeider.


 • Høyre vil forsere og konkretisere arbeidet med mulige tomtealternativ så raskt som mulig etter valget.

Sosialistisk Venstreparti (SV)


Spm 1:

Hvilke konkrete lovnader (finansiering og ferdigstillelsesdato) har dere i kommende periode knyttet til nye ishaller i Trondheim?


I budsjettvedtaket fra for inneværende økonomiplanperiode er det satt av forprosjekteringsmidler i 2025 og 2026. Det betyr at ishallen skal stå ferdig senest 2028. Vi vil forsøke forsere dette, noe vi også fikk flertall for da saken ble behandlet i mars 2023, men vi kan ikke love det. Ishallen er sammen med bydelsbasseng øst de to store idrettsinvesteringene vi har programfestet og vil prioritere neste periode.


Spm 2:

Dagens elitearena for ishockey, Leangen Arena, vil være 50 år ved slutten av neste periode. Siden 1977 har kommunens behov til rodestasjon på Leangen vokst og arealene til idretten har gradvis blitt redusert gjennom årene. Har dere noen lovnader hvor man på ny kan sikre konkurransedyktige rammevilkår for elitehockeyen i Trondheim?


Et tilnærmet enstemmig formannskap ba i februar 2023 om at administrasjonen sammen med ishockeymiljøet arbeidet videre med å se på en ny byarena, enten som en ny arena på en sentrumstomt eller som en totalrehabilitering av Leangen. Vi er positive til at forholdene legges bedre til rette, men før vi har en bedre oversikt over kostnader og konsekvenser ved disse alternativene er det prematurt å peke på hva som er beste løsning. En totalrehabilitering av Leangen er sannsynligvis lettere å realisere, men potensialet vil sannsynligvis være mindre. Dersom dette må dekkes av kommunale midler, vil en ishall på Tiller prioriteres først. En ishall på Tiller bør uansett være realisert før det er aktuelt å stenge hele eller deler av Leangen ved en eventuell rehabilitering.


KRF

Venter på svar

MDG

Venter på svar

Pensjonistpartiet

Venter på svar

Rødt

Venter på svar

Senterpartiet

Venter på svar

Venstre

Venter på svar